Bölüm İçi
Bölüm Dışı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Seçmeli Dersleri
BÖLÜM İÇİ SEÇİMLİK DERSLER
REH2103 Cinsel Bilgiler Eğitimi
Bu ders öğrencilerin bedensel ve cinsel gelişimi öğrenmeleri, değerler oluşturmaları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, doğum kontrol yöntemleri ve karar verme konularında doğru bilgileri edinmelerini amaçlamaktadı
REH2105 Sosyal Antropoloji
Sosyal ilimler ile tabiat ilimleri arasındaki farklar ve sosyal antropolojinin doğuşu, antropolojinin temel ilimleri ve dalları, terminoloji farkları, antropoloji metodu, antropolojinin gelişmesi, kültür kavramı, kültür kaynakları, kültürel muhteva, kültür şoku, dil ve haberleşme, ilaçlar ve tavırlar, kültürel evrim ve medeniyetlerin oluşumu, nüfus meseleleri, Türk-İslam medeniyeti ve batı medeniyeti mukayesesi.
REH2203 Öğrenci Kişilik Hizmetleri
Çağdaş eğitim anlayışına göre öğrenci kendi gelişmesine etkin bir şekilde katılacak bir sorumlu olarak düşünülmektedir.Okulun,böyle bir sorumluluğu yerine getirebilmesi için en uygun ortamı hazırlaması gerekir.Okulda bu ortamın oluşması ve öğrencilerin gelişimleri ve uyumları için gerekli hizmetlerin neler olduğu ve bu hizmetlerin nasıl gerçekleştirileceği konularında bilgi ve beceri kazanımı bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

REH2104 Yaratıcı Drama
Psikolojik danışman adaylarının yaratıcı drama ilke, kural, kavram ve uygulamaları hakkında temel bilgi ve beceri kazanmalarını hedefleyen derste yaratıcı drama ile ilgili temel kavramların bilgisi,dramanın tanımı çeşitleri ve gerekliliğinin bilgisi, dramanın eğitimde yeri ve önemi, ilkelerinin bilgisi, drama aşamalarının bilgisi teorik olarak işlenirken dramanın beceri hedeflerinden olan öğrencilerde farklılığa hoşgörü, kendine güven duygusu, grup önünde rahatça harekete edebilme becerisi, grupla etkileşim ve işbirliği, duygularını ifade edebilme, kendini başkalarını yerine koyabilme empatik duyarlılığın gelişmesi için uygulamalı çalışmalar yapılmaktadır.
REH2106 Sosyal psikoloji
Sosyal Psikolojinin temel kavramlarını, ilkelerini ve kuramlarını tanıtmak, sosyal psikolojinin mantığı ve yöntemi konusunda bilgiler sunmak, insan etkileşimi ve bunun sonucu olan grup yapısı, özellikleri liderlik, güç, sosyal tutum ve iletişim gibi temel konuların analizini sunmak amacındadır. Sosyal psikolojinin kuram ve ilkeleri, mantık ve yöntemi, liderlik ve güç gibi gruplara ait bazı özellikler, sosyal tutum ve iletişim konuları üzerinden durulur.

REH2204 Stresle Başetme
Öğrencilere Stresin tanımı, belirtileri kaynakları ,kişilik yapısı ve stres ,değişim ve stres , psikolojik sağlamlık stresin fiziksel, bilimsel ve duygusal boyutları, stresle başetme stratejileri ve destek konularında bilgiler ve uygulama becerileri kazandırmak amaçlanmıştır.
REH3103 Özel eğitim
Özel eğitimin tanımı ve tarihçesi, özürlü kişi tanımı, nasıl öğreniyoruz, nörolojik özürlüler, epilepsi, otizm, hiperkinetik çocuklar, ihmal edilmiş çocuklar, uzun süre hastalığı olan çocuklar ve bunların hastanelerde ve evde özel eğitimleri. Özel eğitimin temel ilkeleri, özel eğitimde yönetsel düzenlemeler ve entegrasyon. Özel eğitim gerektiren çocukların eğitimi, özel eğitimde anne baba eğitiminin önemi, Dünyadaki ve Türkiye'deki özel eğitim sistemi.
REH3105 İlk Yardım ve Sağlık
İlk yardım tanımı, amacı, yaralanma, donma, yanık, güneş çarpması, zehirlenme, boğulma, kırıklar, çıkıklar, solunum ve kalp durmasında ilk yardım
REH3107 Eğitim Felsefesi
Felsefe ve eğitim, felsefi disiplinler, eğitim ve felsefenin temel disiplinleri arasındaki ilişki, eğitim felsefesi ve kapsamı, çağdaş felsefenin temel özellikleri, varoluşçuluk, analitik felsefe, çağdaş felsefelerin eğitim için doğurguları eğitim felsefeleri, temel esasçılık, yeniden düzenlemecilik, existensializm, ilke ve eleştirileri, eğitim felsefesinin genel değerlendirilmesi.
REH3109 Psikolojik Yardım İlişkileri
Psikolojik danışman adaylarının, psikolojik yardım ilişkileri ve danışma ilişkisinin dinamikleri, bu ilişkiyi etkileyen süreç ve dinamikleri, bu ilişkiyi etkileyen faktörler: danışmanların özellikleri, psikolojisi, kültürü, değerleri konusunda bilinç ve farkındalık ve tutum geliştirmeleri; yardım ilişkilerindeki sürecin psikolojik atmosferini teşhis edebilmeleri; psikolojik yardım ilişkilerine ilişkin temel iletişim teorileri ve becerilerini bu ders kapsamında yeniden gözden geçirmeleri.
REH3104 İnsan ilişkileri ve iletişim
Bu ders kişiler arası sağlıklı iletişimin öğrenilmesi doğrultusunda öğrencilerin terapötik becerilerini geliştirmek için empati, somutluk, saydamlık alıştırmalarını yaparak bu kavramların uygulamada nasıl kullanıldığını öğretmeyi amaçlamaktadır.
REH3106 PDR de Müşavirlik
Rehberlik alanında, diğer bireylere, öğretmenlere ve ailelere, rehberlikle ilgili kuramlar ve işleyiş hakkında genel bilgilerin nasıl aktarılacağı öğretilir. İlgili diğer bireylerle iletişim kurma becerileri anlatılır.
REH3108 Diksiyon ve etkili konuşma
Psikolojik danışma adaylarının, dili (Türkçe'yi) doğru ve etkili kullanarak başarılı iletişim kurabilme yeteneklerini geliştirmek, en büyük gruplara bile konuşma yaparken 'kürsü fobisi'nin yenilmesi, gerginlik ve heyecanın giderilmesi için gerekli ipuçlarını aktarmak, akıcı bir konuşma ile kişiler arası etkili iletişim kurulmasına katkıda bulunmak ve başarılı konuşmaların nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin tekniklerin iletilmesi amacını taşır.
REH3110 Mesleki rehberlik Uygulamaları
Psikolojik danışma adaylarının mesleki gelişim ve meslek seçimi süreciyle ilgili mesleki rehberlik ve danışmanlık çalışmalarını etkili biçimde gerçekleştirmeleri için gerekli becerileri kazanmalarına saplamak amaçlanmaktadır. Öğrencilerin mesleki seçimlerinin farkına varmaları ve ilgi duydukları konular ve yeteneklerine uygun seçimler yapmalarına yardım becerileri öğretilir.